Boukundige Keuring

Deskundige technyske
keuring nedich?

Hoe bestindich is de konstruksje noch foar de kommende jierren? Foldocht it oan de hjoeddeistige isolaasje- en miljeunoarmen? Op dy en noch in hiel soad oare fragen haw ik it antwurd.

Sertifisearre
Boukundich Ynspekteur

Wat wurdt der dien by boukundige keuringen

De boutechnyske keuring omfettet, foarsafier tagonklik, in fisuele ynspeksje fan û.o.:

Wannear is in boukundige keuring nedich?

Technyske keuringen by de oankeap fan in hûs of bedriuwspân binne net ferplicht, mar wol oan te rieden. Dêrby wurde pân, bûtengebouwen en perseel yngeand ynspektearre. Ik sjoch net allinnich nei de tsjintwurdige konstruksje, ek de ferwurke materialen wurde analysearre.

Hoe bestindich binne dy foar de kommende jierren?

Foldogge se oan de hjoeddeistige isolaasje- en miljeunoarmen? Boppedat bring ik yn kaart op hokker termyn oft der eventuele ynvestearringen nedich binne.
Boutechnyske keuring en foarbyld oanpak
In boukundige keuring giet fierder as it meitsjen fan in taksaasjerapport. Ek wurde as dat mooglik is de krûpromten, dakken en technyske ynstallaasjes keurd.

Boukundich rapport

Wannear’t der in boukundige keuring nedich is, krije jo in wiidweidich rapport mei dúdlike konklúzjes, oanfolle mei foto’s neffens juste rjochtlinen. Dêrneist fine jo in yndikaasje fan needsaaklike kosten op koarte termyn, ferwachte kosten foar de lange termyn en eventuele ferbetterkosten foar net-urginte modernisearring en kosmetyske saken.

Ik bin sertifisearre Register Boukundich Ynspekteur (RBI)

It doel fan it Nederlânsk Register Boukundich Ynspekteurs is om jo wissichheid te bieden oangeande de kwaliteit en útfiering fan ynspeksjes en ynspekteurs.

Keurmerken En Sertifikaten

Ik bin sertifisearre Register Boukundich Ynspekteur (RBI). It doel fan it Nederlânsk Register Boukundich Ynspekteurs is om jo wissichheid te bieden oangeande de kwaliteit en útfiering fan ynspeksjes en ynspekteurs.