Oankeapbegelieding

Help nedich by it keapjen fan in wenning of bedriuwspân?

Binne der fierder ferburgen mankeminten of hat de gemeente bouplannen yn de wyk? Binne der hiemtsjinstberheden? Hoe sit it mei de VVE? En hoe ferhâldt de fraachpriis him ta oare huzen of pânen yn ’e buert? Op dy en in hiele soad oare fragen haw ik foar jo it antwurd.

Lid VBO-makelaar,
feriening fan makelers en taksateurs

Oankeapbegelieding

Fansels kinne jo de oankeap fan in hûs sels regelje. Mar in makeler biedt ekstra help. Want dy sjocht net allinnich mei, mar ek troch in protte dingen hinne en fungearret as coach en klankboerd tagelyk. Liket it hûs lyts? Dan binne der miskien dochs mooglikheden op it perseel foar in útbou. Binne der fierder ferburgen mankeminten of hat de gemeente bouplannen yn de wyk? Binne der hiemtsjinstberheden? Hoe sit it mei de VVE? En hoe ferhâldt de fraachpriis him ta oare huzen of pânen yn ’e buert?

Biede en ûnderhannelje

In soad huzekeapers sette de oankeapmakeler foaral yn foar de ûnderhanneling. Faak docht bliken dat jo mei in spesjalist yn ’e earm dochs op in skerpere oankeappriis útkomme as sûnder sa’nien. Op dy manier fertsjinnet it ynskeakeljen fan in oankeapmakeler by it keapjen fan in eigen hûs him faak fansels werom.

Bedriuwsromte keapje

Wolle jo saaklik fêstgoed keapje, bygelyks om te brûken as kantoar, winkel, magazyn, hoareka- of rekreaasje-objekt? Dan is oankeapekspertize faak ûnmisber. Net allinnich by de oankeap sels, mar ek in hiel skoft dêrfoar. Hawwe jo al in lokaasje yn ’e gedachten? Of moat it te keapjen fêstgoed oan spesifike foarsjenningen foldwaan? Jou dan jo sykopdracht troch en ik gean daliks foar jo oan ’e slach.

Keurmerken En Sertifikaten

As oankeapmakeler bin ik lid fan VBO, feriening fan makelers & taksateurs, en stean ik ynskreaun yn de registers NRVT en SCVM yn de keamers wenjen en bedriuwsmjittich fêstgoed.

Scroll to Top

Bekijkt u deze website
liever in het Frysk?

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag in het navigatie menu.