Help nedich by it keapjen fan in wenning?

Binne der fierder ferburgen mankeminten of hat de gemeente bouplannen yn de wyk? Binne der hiemtsjinstberheden? Hoe sit it mei de VVE? En hoe ferhâldt de fraachpriis him ta oare huzen of pânen yn ’e buert? Op dy en in hiele soad oare fragen haw ik foar jo it antwurd.

Oankeapbegelieding

Fansels kinne jo de oankeap fan in hûs sels regelje. Mar in oankeap adviseur biedt ekstra help. Want dy sjocht net allinnich mei, mar ek troch in protte dingen hinne en fungearret as coach en klankboerd tagelyk. Liket it hûs lyts? Dan binne der miskien dochs mooglikheden op it perseel foar in útbou.

Binne der fierder ferburgen mankeminten of hat de gemeente bouplannen yn de wyk? Binne der hiemtsjinstberheden? Hoe sit it mei de VVE? En hoe ferhâldt de fraachpriis him ta oare huzen of pânen yn ’e buert?

Biede en ûnderhannelje

In soad huzekeapers sette de oankeapmakeler foaral yn foar de ûnderhanneling. Faak docht bliken dat jo mei in spesjalist yn ’e earm dochs op in skerpere oankeappriis útkomme as sûnder sa’nien. Op dy manier fertsjinnet it ynskeakeljen fan in oankeapmakeler by it keapjen fan in eigen hûs him faak fansels werom.

Keurmerken En Sertifikaten

As oankeapmakeler bin ik lid fan VBO, feriening fan makelers & taksateurs, en stean ik ynskreaun yn de registers NRVT en SCVM yn de keamers.