Taksaasjes

Taksaasjes wenningen en bedriuwsmjittich fêstgoed

Taksaasje nedich fan jo wenning of bedriuwspân?
Bygelyks foar de oanfraach fan in hypoteek, of it ferbouwen fan in wenning of winkel?

Foar al jo fragen oer
Taksaasjes.

Taksaasjes

Taksaasje nedich fan jo wenning of bedriuwspân? Bygelyks foar de oanfraach fan in hypoteek, of it ferbouwen fan in wenning of winkel?

Foar in bedrach fanôf € 595,- meitsje ik in NWWI- of Taxateurs Unie-falidearre taksaasjerapport fan in wenning ynklusyf btw, kadastrale resjerzje en bydrage NWWI.
Wannear’t in ferbouwing meitaksearre wurde moat, dan kin ik dat foar jo dwaan fanôf € 635,- ynklusyf alle kosten.

Kosten foar saaklike taksaasjes geane altyd yn oerlis en wurde foarôf ôfpraat.

NWWI taksaasje

Keapje jo in wenning of bedriuwspân en freegje jo dêrfoar in hypoteek oan, dan moat de taksaasje falidearre wêze.

Allinnich falidearre rapportaazjes wurde troch de Nederlânske finansjele ynstellingen en belestingtsjinst akseptearre.

Taksaasje wenning, wêr om tinke:

Nei de ynspeksje krije jo in taksaasjerapport mei dêryn ûnder mear de neikommende ûnderdielen:

Keurmerken En Sertifikaten
As taksateur bin ik lid fan VBO, feriening fan makelers & taksateurs, en stean ik ynskreaun yn de registers NRVT en SCVM yn de keamers wenjen en bedriuwsmjittich fêstgoed.
Scroll to Top

Bekijkt u deze website
liever in het Frysk?

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag in het navigatie menu.