Taksateur wenningen

Taksaasje nedich fan jo wenning?
Bygelyks foar de oanfraach fan in hypoteek, of it ferbouwen fan in wenning?

Taksateur

Taksaasje nedich fan jo wenning? Bygelyks foar de oanfraach fan in hypoteek, of it ferbouwen fan in wenning of winkel?

Ik meitsje in NWWI- of Taxateurs Unie-falidearre taksaasjerapport fan in wenning ynklusyf kadastrale resjerzje en bydrage NWWI.

Wannear’t in ferbouwing meitaksearre wurde moat, dan kin ik dat ek foar jo dwaan.

Kosten foar saaklike taksaasjes geane altyd yn oerlis en wurde foarôf ôfpraat.

NWWI taksaasje

Keapje jo in wenning en freegje jo dêrfoar in hypoteek oan, dan moat de taksaasje falidearre wêze.

Allinnich falidearre rapportaazjes wurde troch de Nederlânske finansjele ynstellingen en belestingtsjinst akseptearre.

Taksaasje wenning, wêr om tinke:

Nei de ynspeksje krije jo in taksaasjerapport mei dêryn ûnder mear de neikommende ûnderdielen:

Keurmerken En Sertifikaten

As taksateur bin ik lid fan VBO, feriening fan makelers & taksateurs, en stean ik ynskreaun yn de registers NRVT en SCVM yn de keamers wenjen en bedriuwsmjittich fêstgoed.